ഗുണനിലവാര മാനേജുമെന്റ് സിസ്റ്റം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

ഗുണനിലവാര മാനേജുമെന്റ് സിസ്റ്റം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ 14001

ക്വാളിറ്റി മാനേജുമെന്റ് സിസ്റ്റം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ 14001

ഗുണനിലവാര മാനേജുമെന്റ് സിസ്റ്റം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ 18001

ക്വാളിറ്റി മാനേജുമെന്റ് സിസ്റ്റം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ 45001

ഗുണനിലവാര മാനേജുമെന്റ് സിസ്റ്റം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ 9001

ക്വാളിറ്റി മാനേജുമെന്റ് സിസ്റ്റം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ 9001

ഉൽപ്പന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ഓക്കോ ടെക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 100 അനെക്സ് 4

തുഴയൽ തയ്യൽ ഓക്കോ ടെക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 100 അനെക്സ് 6

ഓക്കോ ടെക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 100 അനെക്സ് 6

എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് ഓക്കോ ടെക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 100 അനെക്സ് 6

ഗ്ലോബൽ റീസൈക്ലിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്

ജി‌ആർ‌എസ് (ഗ്ലോബൽ റീസൈക്ലിംഗ് സ്റ്റാൻ‌ഡേർഡ്)