നിങ്ബോ എം.എച്ച് നൂൺ ആൻഡ് ത്രെഡ് ഫാക്ടറി
ബോബ്ബിൻ വിണ്ടറർ

MH നെക്കുറിച്ച്

Ningbo MH YARN, THREAD FACTORY നിങ്ബോ എംഎച്ച് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ഫാക്ടറി. തൈയ്യൽ നൂൽ ഒപ്പം എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് 12 വർഷത്തെ നിർമാണം. ഇപ്പോൾ MH ന് മൂന്ന് വ്യവസായ മേഖല ഉണ്ട്. XENXm120,000 പ്ലാന്റ് ഏരിയ, 2 തൊഴിലാളികൾ, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ, കർശന മാനേജ്മെൻറ് മാനേജ്മെൻറ് സിസ്റ്റം എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ളതും വിശ്വാസ്യതയുമുള്ള ഉപഭോക്താക്കളെ നമുക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.

തയ്യൽ വ്യവസായം:

MH തുരുത്തി ത്രെഡ് വ്യവസായം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയകൾ ഉൾപ്പെടെ: നൂൽ സ്പിന്നിംഗ്, ഡൈവിംഗ്, വിറ്റിംഗ്, പായ്ക്കിംഗ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ്. വാർഷിക ഉൽപ്പാദനക്ഷമത 30000 + ടൺ ആണ്. നൈലോൺ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്, സ്ഫൺ, കോറെസ്പൻ പോളസ്റ്റേസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം, വിവിധ ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത വലിപ്പത്തിലും സവിശേഷതകളിലും ലഭ്യമാണ്. MH തൈയ്യൽ നൂൽ ലോകവ്യാപകമായി ഉപഭോക്താക്കൾ മത്സരാധിഷ്ഠിത വിലയിൽ ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തുന്ന വിധത്തിൽ ലോകത്താകമാനമുള്ള വസ്ത്രനിർമ്മാണം, ഫുട്വെയർ, കാർപെറ്റ്, ഹോം ഫാഷൻ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ, പാക്കേജിംഗ്, മറ്റ് വൈറ്റൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആഗോള നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യും.

എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് വ്യവസായം:

എം.എച്ച് എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് വ്യവസായം സ്പിന്നിംഗ്, ഡൈയിംഗ്, ഫോർമാറ്റിംഗ്, മോൾഡിങ് എന്നിവയുടെ പൂർണ്ണമായ ഒരു ഉൽപന്ന ലൈനാണ്. എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് പോളീസ്റ്റർ എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ്ഞങ്ങളുടെ വാർഷിക ഉല്പാദനക്ഷമത 10000 + ടൺ ആണ്. ഉയർന്ന തീവ്രത, കുറച്ച് സംയുക്തം, നല്ല നിറം, മൃദു ഹാൻഡിംഗ്, നിറം വേഗത എന്നിവയാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നാം നൽകുന്നത്.

എംഎച്ച് തുണികൊണ്ടുള്ള ത്രെഡ് ഇൻഡസ്ട്രി, എംഎച്ച് എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഐഎസ്എക്സ്എൻഎൻഎക്സ്, ഒഇകെഒ-ടെക്സ് എന്നിവയുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചു. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, ഊർജ്ജ ഉപഭോഗവും സാങ്കേതികവിദ്യയും വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ വർഷവും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ, ഊർജം, ജലം എന്നിവയുടെ കാര്യക്ഷമമായ ഉപയോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും.