ത്രെഡ് കളർ കാർഡുകൾ

100% പാൻസർ തുണികൊണ്ടുള്ള ത്രെഡ്

Rayon എംബ്രോയ്ഡറി ത്രെഡ് കളർ കാർഡുകൾ

എൺപത്% റേയോൺ എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡുകൾ

മെറ്റാലിക് യാൺസ് കളർ കാർഡുകൾ

മെറ്റാലിക് യാർണുകൾ

നെയ്ത്ത് കളർ കാർഡുകൾ

നെയ്ത്ത് കളർ കാർഡുകൾ

പരുത്തി ത്രെഡുകൾ കളർ കാർഡുകൾ

പരുത്തി ത്രെഡുകൾ കളർ കാർഡുകൾ

100% ട്രിൺ പോളിസ്റ്റർ തയ്യൽ ത്രെഡ് കളർ കാർഡ്

ത്രെഡ് കളർ കാർഡ്

100% റേയോൺ എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് കളർ കാർഡ്

Rayon എംബ്രോയ്ഡറി ത്രെഡ് കളർ കാർഡ്