എം.എച്ച് ഫാക്ടറീസ് ടൂർ

തയ്യൽ ഫാക്ടറി

ബോബ്ബിൻ വിണ്ടറർ

ബോബ്ബിൻ വിണ്ടറർ

ഹൈ സ്പീഡ് വിൻഡ് മെഷീൻ

ഹൈ സ്പീഡ് വിൻഡ് മെഷീൻ

ഉയർന്ന താപനിലയും ഉയർന്ന മർദ്ദനശൈലി മെഷിനും

ഉയർന്ന താപനിലയും ഉയർന്ന മർദ്ദനശൈലി മെഷിനും

സാധാരണ പഗോഡ വൈഡ് മെഷീൻ

സാധാരണ പഗോഡ വൈഡ് മെഷീൻ

എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ്സ് ഫാക്ടറി

സ്ളാക്ക് വിൻഡ്

സ്ളാക്ക് വിൻഡ്

സാധാരണ വയർ വിന്റിംഗ് മെഷീൻ

സാധാരണ വയർ വിന്റിംഗ് മെഷീൻ

പണമടച്ചു

പണമടച്ചു

ഹാൻഡ്

ഹാൻഡ്

ഡ്യുവൽ ടൈം ട്വിസ്റ്റർ

ഡ്യുവൽ ടൈം ട്വിസ്റ്റർ

വിപരീത നൂൽ

വിപരീത നൂൽ

ഡൈയിംഗ് മെഷീനുകളും അപ്പാരേറ്റസും

ഡൈയിംഗ് മെഷീനുകളും അപ്പാരേറ്റസും