ഇംഗ്ലീഷ് English

പോളിസ്റ്റർ എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ്സും വിസ്കോസെ റേയോൺ എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡുകളും

എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡുകൾ

MH എംബ്രോയ്ഡറി ത്രെഡ് ഉൾപ്പെടെ: 100% Viscose Rayon എംബ്രോയ്ഡറി ത്രെഡ്സ്, 100% പോളിസാറിന്റെ എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡുകൾ
വാർഷിക നിർമ്മാണ ശേഷി: +10 + ടൺ
നിറം: നിറമുള്ള കാർഡ്, കൂടാതെ 400 വർണ്ണങ്ങൾ, ചെറിയ കയർ ഓർഡർ സ്വീകാര്യമാണ്

ബ്രാൻഡ്

  

ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം
1000 ശേഷിക്കുന്നു പ്രതീകങ്ങൾ
ഫയലുകൾ ചേർക്കുക

പകര്പ്പ് © 1999-2017

Ningbo MH യാണും, ഫാക്ടറി ഫാക്ടറി.